Four teenagers trying to make sense of their identity, privilege and future.

We invited four young women in their late teens for a chat over coffee and cake to find out what they think about privilege, not being taken seriously by the generation before them and their hopes for the future.

Mia, Mai, Boba and Giang all come from families who have benefited from the possibilities that Đổi Mới brought for some people in Vietnam. Access to international education, social opportunities and financial stability have shaped their young lives. When we met them they were studying abroad already or preparing to do so.

Bốn thiếu niên trò chuyện về hành trình khám phá bản thân, những đặc quyền và dự định tương lai.

Chúng mình đã mời bốn cô gái trẻ sắp hết tuổi vị thành niên đi uống cà phê và ăn bánh để tìm hiểu suy nghĩ của họ về những đặc quyền, việc không được những thế hệ đi trước coi trọng và những hi vọng của họ về tương lai.

Mia, Mai, Boba và Giang đều đến từ những gia đình khá giả, cũng như nhiều gia đình khác, họ đã nhận được nhiều lợi ích mà công cuộc Đổi Mới ở Việt Nam đã mang lại. Giáo dục quốc tế, cơ hội rộng mở và ổn định tài chính là những yếu tố đã hình thành nên con người họ hôm nay. Vào lúc chúng mình gặp nhau, họ vẫn đang học ở nước ngoài, hoặc chuẩn bị đi du học.

Transcript
For full transcript, click “Next”