Two ambitious academics and friends supporting each others non-conformity.

In episode 11 we join the conversation of Trang and Mai, two aspiring PHD candidates, as they talk about reducing poverty, Vietnam’s masculinity crisis, and what they’d do with the power to change policies.

Hai học giả tham vọng đồng thời là hai người bạn luôn hỗ trợ lẫn nhau .

Trong tập 11, chúng tôi trò chuyện cùng Trang và Mai, hai nghiên cứu sinh, và nghe họ chia sẻ về việc giảm thiểu đói nghèo, khủng hoảng nam tính ở Việt Nam, và những việc họ sẽ làm để thay đổi các chính sách công.

Transcript
For full transcript, click “Next”