We hear from vina-kitsch multi-faceted artist Nguyễn Hoàng Giang.

Born in 1990, he’s certainly a digital native, harnessing the power of the internet to be his wilful audience, gathering Facebook followers and online trolls in equal measures.

Chúng tôi trò chuyện với nghệ sĩ đa phương tiện theo trường phái vina-kitsch Nguyễn Hoàng Giang.

Sinh năm 1990, Giang có hiểu biết về công nghệ rất sớm, anh đã tận dụng sức mạnh của Internet để xây dựng một cộng đồng đặc biệt, thu hút được nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít kẻ chỉ trích trên Facebook.

Links
Behind the Scenes – Extended photo shoot
Vina Kitsch Soundcloud
NHẠT QUÁ! Tumblr
NHẠT QUÁ! Facebook
Giang’s YouTube Channel

Transcript
For full transcript, click “Next”.